Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

správca osobných údajov:

EBI s.r.o., IČO: 50 898 051

so sídlom: Nezábudková 24, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 119912/B
(ďalej len „EBI, s.r.o.“)

Zodpovedná osoba a kontakt:

Zodpovedná osoba: Daniela Augustinová
Kontakt: info@supershoes.sk

I. Vyhlásenie o bezpečnosti 

Spoločnosť EBI, s.r.o. zaobchádza so všetkými osobnými údajmi používateľov dôverne a zákonne. Osobné údaje sú v spoločnosti EBI, s.r.o. zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej len „GDPR“), ako aj v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

II. Rozsah spracovania osobných údajov a práva subjektu

Spoločnosť EBI, s.r.o. zhromažďuje a spracováva nasledovné osobné údaje subjektov prehliadajúcich si jej web-stránky, využívajúcich informácie z jej web-stránky a nakupujúcich na v jej e-shope:

1. Identifikačné údaje: meno a priezvisko, obchodné meno, obchodný názov, právna forma, označenie, užívateľské meno/nick, heslo, IČO, DIČ, IČ DPH.

2. Kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo, adresa trvalého pobytu, adresa podnikania, adresa sídla právnickej osoby, doručovacia adresa, fakturačná adresa, kontakt na sociálnych sieťach.

3. Nastavenie e-mailového konta: údaje e-mailového účtu, uložené kontakty, nastavenie noviniek a newslettrov, vernostné programy, sledované produkty, hodnotenia produktov, vyplnené dotazníky, nákupné zoznamy.

4. Údaje o objednávkach: údaje o uloženom tovare alebo službe, údaje o objednanom tovare alebo službe, údaje o spôsobe doručenia a o spôsobe platby, údaje o reklamáciách

5. Údaje o aktivitách na webe: prezeranie web-stránok, vyhľadávanie cez internetové prehliadače, prezeranie tovarov a služieb, zobrazovanie odkazov, údaje o čítaní správ doručených od EBI, s.r.o. (časy otvorenia správ a čas venovaný ich čítaniu) 

6. Údaje o zariadení: identifikácia zariadenia, technické parametre zariadenia, operačný systém a jeho verzia, IP adresa, poloha zariadenia, použitý prehliadač, údaje zo súborov cookie, jawa script. 

7. Údaje adresované alebo zaznamenávané spoločnosťou EBI, s.r.o.: objednávky, podnety, návrhy, reklamácie, e-mailová korešpondencia, záznamy telefónnych hovorov v rozsahu ich dátumu a času, kamerové záznamy z predajne EBI, s.r.o.

8. Ostatné osobné údaje: údaje odvodené z nastavení – vek, pohlavie, finančná situácia, nákupné správanie.

Spoločnosť EBI, s.r.o. zhromažďuje a spracúva údaje dotknutých osôb (ďalej len „subjekty“ alebo „subjekt“):

 • na základe súhlasu subjektu  so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov;
 • ktorých spracovanie je nevyhnutné pre splnenie účelu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt, alebo na realizáciu právnych úkonov spojených s uzavretím alebo ukončením zmluvy
 • ktorých spracovanie je nevyhnutné pre účely doručenia tovarov a služieb, pre účely korektnosti správania subjektu pri nákupe cez internet, pre účely ochrany práv a oprávnených záujmov spoločnosti EBI, s.r.o., a pre zaistenie sieťovej bezpečnosti.

Subjekt, ktorý udelil súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho. Zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním, tým nie je dotknutá. Subjekt má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu. Právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov môže subjekt uplatniť kedykoľvek e-mailom zaslaným na adresu info@supershoes.sk, alebo písmne na adresu: EBI, s.r.o., Nezábudkova 24, Bratislava.

Podnety a sťažnosti v oblasti ochrany osobných údajov vybavuje orgán štátneho dozoru, ktorým je pre Slovenskú republiku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

III. Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť EBI, s.r.o. zhromažďuje a spracováva osobné údaje pre účely skvalitnenia poskytovaných služieb a prisposobenia sa požiadavkám  zákazníkov. Toto zahŕňa:

– vyhodnocovanie nákupného správania zákazníkov, 

– vyhodnocovanie nákupnej histórie zakúpených produktov, 

– vyhodnocovanie informácií zanechaných pri návšteve web-stránky spoločnosti EBI, s.r.o.,

– vybavovanie objednávok,

– vybavovanie/uzatváranie kúpnych zmlúv online prostredníctvom e-shopu www.supershoes.sk,

– zasielanie newslettru,

– zasielanie pošty,

– účasť v súťažiach,

– administratívne účely spoločnosti EBI, s.r.o.

IV. Zaistenie sieťovej bezpečnosti

Pre účely zaistenia sieťovej a informačnej bezpečnosti a za účelom ochrany proti kybernetickým útokom a proti podvodnému konaniu sú používané firewally. V tejto súvislosti dochádza k spracovaniu osobných údajov o zariadení (viď čl. II. bod 6. tohto dokumentu).

Spoločnosť EBI, s.r.o. používa prostredníctvom používateľského prehliadača štandardné bezpečnostné opatrenia – tzv. SSL šifrovanie. Používateľské údaje sú šifrované pomocou SSL certifikátov (trieda 2) 256 bitovým šifrovaním s maximálnou dĺžkou kľúča 2048 bitov. Oblasti chránené SSL kódom je možné identifikovať podľa symbolu zámky v používanom prehliadači. Zabezpečené spojenia sa spravidla dajú zistiť podľa adresy, ktorá začína písmenami „https://”. Po dvojkliku na symbol zámky sa objavia bližšie informácie o certifikácii zabezpečenia. Osobné údaje užívateľov webstránky www.supershoes.sk sú bezpečne zasielané prostredníctvom tohto šifrovania, vrátane objednávok a registrácie.  Webové stránky www.supershoes.sk, ako i všetky ostatné systémy sú chránené proti strate, zničeniu, prístupu,manipulácii,  zmene alebo šíreniu osobných údajov neoprávnenými osobami. Bezpečnostné opatrenia sú priebežne aktualizované s ohľadom na technický vývoj.

V. Zhromažďovanie, príjem a archivácia osobných údajov

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (čl. 4 ods. 1 GDPR). Medzi osobné údaje patrí meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa i iné údaje, ktoré poskytne subjekt. Medzi osobné údaje nepatria také údaje, ktoré nemožno priamo spájať s konkrítnou osobou  (napr. anonymizované údaje získané pri návšteve internetového obchodu).

Príjem osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom zamestnancov spoločnosti EBI, s.r.o. na úseku predaja, logistiky a marketingu. Zamestnanci prichádzajúci do styku s osobnými údajmi sú patrične preškolení a zodpovedajú za to, že s osobnými údajmi bude manipulované v súlade s právnymi predpismi.

Osobné údaje sú archivované elektronicky spoločnosťou EBI, s.r.o., prostredníctvom zabezpečených serverov. Osobné údaje sú uložené počas zákonnej doby, doby na uplatnenie právnych nárokov, doby trvania udelenia súhlasu subjektu, a doby trvania oprávneného záujmu (vybavenia objednávky, kúpnej zmluvy a súvisiacich lehôt na uplatnenie právnych nárokov). V prípade zasielania noviniek / newslettrov tak dlho, kým subjekt ich odoberanie neodhlási. 

  Registrácia a odber noviniek / newslettrov

Pri registrácii na stránke www.supershoes.sk sunjekt súhlasí s tým, že EBI, s.r.o. môže používať poskytnuté údaje pre účely zasielania informácií o obsahu a produktoch sortimentu. Pre štatistické účely je anonymnou formou vyhodnocované na aké odkazy registrované osoby klikli. Nie je pritom rozpoznateľné, ktorá konkrétna osoba na ktorý odkaz klikla. 

Ak budú tvorbou a odosielaním noviniek / newslettra poverené iné fyzické alebo právnické osoby, budú i tieto povinné vaše osobné údaje chrániť v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súbory Cookies

Pre účely zvýšenia atraktivity stránky www.supershoes.sk a pre účely umožnenia používania určitých funkcií, používa EBI, s.r.o. na rôznych stránkach tzv. súbory cookies. Cookies slúžia na to, aby prezentácia spoločnosti EBI, s.r.o. bola na internete všeobecne používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia, a aby sa zrýchlila navigácia na jej platforme. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení užívateľa. Cookies sú po ukončení vyhľadávania, teda po zatvorení internetového prehliadača, opäť zmazané tzv. cookies reláciou. Niektoré cookies zostávajú v koncovom zariadení a dávajú správcovi možnosť pri ďalšej návšteve znovu rozpoznať použitý prehliadač (tzv. trvalé cookies).

  Ukladaniu cookies vo svojom zariadení môže užívateľ zabrániť zodpovedajúcim nastavením  
  prehliadača – v tom prípade však nie je zaručené, že užívateľ bude mať neobmedzený
  prístup ku všetkým funkciám webovej stránky.

Google Analytics

Webová stránka www.supershoes.sk používa službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), ktorá analyzuje využívanie webovej stránky. Používa na to  súbory cookies a zhromaždené informácie cookies sú odosielané do servera spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Na webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP, to znanená, že IP adresy užívateľov v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva sú krátené, vďaka čomu nie je možné priradiť  IP adresu ku konkrétnej osobe.Spoločnosťou Google Inc. pomocou zhromaždených informácií vyhodnocuje aktivity pri užívaní webovej stránky a poskytuje služby spojené s užívaním internetu.

Pomocou zodpovedajúceho pluginu prehliadača môže užívateľ zabrániť tomu, aby boli informácie zhromaždené prostredníctvom cookies (vrátane vašej IP adresy) odosielané spoločnosti Google Inc. a touto spoločnosťou používané. Ďalšie inforácie ohľadne využívania údajov spoločnosťou Google Inc. sú uverejnené na stránke: https://support.google.com/analytics

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším prevádzkovateľom, a to:

 • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou
 • prepravným partnerom za účelom doručenia objednávky, najmä spoločnostiam: Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124; TOPTRANS EU, a.s., IČO: 36703923; Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO 35834498; GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO 36624942, DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o., IČO 31354467.
 • tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby;
 • na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam (viď „súbory cookies“) a to konkrétne:

– Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;

– Facebook Inc., Menlo Park, 94025 California, USA a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko

–  Instagram LLC., ATTN, Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, California

– Twitter, San Francisco, California, USA  

Podmienky ochrany súkromia vyššie menovaných spoločností ako prevádzkovateľov sú dostupné na ich webových stránkach.

VI. Vylúčenie zodpovednosti

Webové stránky www.supershoes.sk môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, webové stránky tretích osôb, ktoré sa dajú vyvolať cez hypertextové odkazy a na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Spoločnosť EBI, s.r.o. preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadný nezákonný obsah alebo iné porušenie práv na webových stránkach cudzích poskytovateľov a dodávateľov. Informácie na tejto webovej stránke boli vypracované a prevedené s náležitou starostlivosťou. Tieto webové stránky slúžia ako zdroj všeobecných informácií a v žiadnom prípade nenahrádzajú kvalifikované poredenstvo. Spoločnosť EBI, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za konanie tretích osôb, ak bude realizované na základe informácií z tejto web stránky. Nezabezpečené použitie tejto webovej stránky a nezabezpečené sťahovanie dát užívateľmi je na vlastné riziko užívateľov. Spoločnosť EBI, s.r.o. nezodpovedá za vzniknutú ujmu či škody  v dátových súboroch, hardvéri a/alebo softvéri používateľa.

VII. Právne predpisy

Osobné udaje spracováva spoločnosť EBI, s.r.o. na tomto právnom základe: 

 • Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
 • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
 • zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

VII. Platnosť vyhlásenia, zmeny, doplnenia a aktualizácie

Túto dokumentáciu o ochrane osobných údajov, vyhlásenia a informácie môže spoločnosť EBI, s.r.o. meniť alebo aktualizovať bez osobitného upovedomenia užívateľov. Je právom a zároveň povinnosťou užívateľov, oboznámiť sa s podmienkami ochrany osobných údajov skor, ako využije služby webovej stránky www.supershoes.sk.

Späť do obchodu