Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti:

EBI s.r.o., IČO: 50 898 051
so sídlom: Nezábudková 24, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 119912/B
(ďalej len „predávajúci“)

Zodpovedná osoba a kontakt:

Zodpovedná osoba: Daniela Augustinová
Kontakt: info@supershoes.sk

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „obchodné podmienky“) platia pre obchod uzatvorený na diaľku – elektronicky, prostredníctvom internetového portálu prevádzkovanom na internetovej stránke www.supershoes.sk (ďalej tiež len „e-shop“). Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Právne vzťahy vzniknuté prostredníctvom tohto portálu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, a zákonom č. 209/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

Registrácia kupujúceho

Kupujúci má právo (nie však povinnosť) zaregistrovať sa na stránke e-shopu ako registrovaný zákazník (ďalej len „zákazník“). Predávajúci vyhlasuje, že registračné údaje zákazníka budú slúžiť len pre účely jeho identifikácie pri nákupe vo firme EBI s.r.o. a pri doručovaní objendnaného tovaru, a mimo dopravcu nebudú poskytnuté žiadnym iným tretím osobám ani inak zneužité (mimo prípadov, kedy povinnosť poskytnutia týchto údajov ukladá predávajúcemu zákonná povinnosť ustanovená osobitnými právnymi predpismi). Potvrdením registrácie zákazník súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy  EBI s.r.o. Ponukové e-maily budú zákazníkovi zasielané maximálne štyrikrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 100kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môže zákazník kedykoľvek zrušiť zaslaním Žiadosti o zrušenie registráce, a to buď elektronicky na e-mailovú adresu: info@supershoes.sk, alebo písomne na adresu sídla predávajúceho.
Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

II. Prijatie, vybavenie a storno objednávky. Dodacia lehota. Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kupujúceho na uzavretie zmluvy, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

O prijatí (akceptácii) objednávky je kupujúci informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je uvedené, či daný tovar je alebo nie je na sklade predávajúceho. Tovar, ktorý je skladom, expeduje predávajúci po 12 hodinách od akceptácie objednávky. Tovar, ktorý nie je skladom, expeduje predávajúci spravidla do 7 dní od akceptácie objedávky. Pokiaľ tovar nie je na sklade predávajúceho a ani na sklade dodávateľa, predávajúci bezodkladne kontaktuje kupúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu a termínu dodania.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, ako aj s pravidlami ochrany osobných údajov uverejnenými na web-stránke predávajúceho, a že s nimi súhlasí. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: 

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená do 15 dní späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
 • kupujúci sa v minulosti voči predávajúcemu dopustil nekorektného obchodného správania a/alebo správania, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku (napr. neprevzatím dobierky, odstúpením od zmluvy a vrátením poškodeného tovaru alebo tovaru vykazujúceho známky používania, a pod.) 

Kupujúci je odoslanou objednávkou (t.j. svojím návrhom na uzavretie zmluvy) viazaný. Objednávku môže kupujúci bezplatne zrušiť do 12. hodín od jej realizácie, t.j. pred expedíciou tovaru. Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom, prípadne telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť identifikačné údaje kupujúceho (objednávateľa), e-mail a číslo objednávky.

  V prípade, že bude objednávka zo strany kupujúceho zrušená neskôr, t.j. až po expedícii tovaru, môže predávajúci požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. 

Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru, a kupujúcemu záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu spolu s nákladmi spojenými s dodaním tovaru podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

III. Dodacie podmienky

Osobný odber:

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť už v ten istý deň na adrese sídla predávajúceho, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade predávajúceho, a že kupujúci označil vo svojej objednávke spôsob dodania tovaru „osobne“.

Doručenie kuriérom:  

Objednaný tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom kuriérskej služby, ktorú si kupujúci vyberie pri realizácii svojej objednávky. Ak nie je uvedené inak, cena doručenia je 5,00 €. Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje kupujúcemu pri realizácii objednávky ihneď po výbere spôsobu dopravy.

Doručenie Slovenskou poštou – Obchodný balík

V prípade voľby dporučenia zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., bude tovar doručený kupujúcemu poštou ako obchodný balík. Ak nie nie uvedené inak, cena doručenia je 3,50 € (ďalej len „poštovné“). Poštovné nezahŕňa žiadne ďalšie služby. V prípade, ak kupujúci požaduje k doručeniu služby naviac (napr. poistenie, doručenie na adresu, a pod.), je povinný upovedomiť o tom predávajúceho vopred a dohodnúť si s predávajúcim individuálne podmienky prepravy tovaru vrátane sadzby poštovného. 

Maximálna hmotnosť jedného balíka je 6 kg. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje pri realizácii objednávky po výbere spôsobu dopravy. 

Zodpovednosť prepravcu za škodu:

Momentom prevzatia tovaru dopravcom prechádza zodpovednosť za škodu z predávajúceho na dopravcu. Reklamačné podmienky v prípade poškodenia alebo straty zásielky, prípadne za oneskorené doručenie zásielky, sú uverejnené na stránke dopravcu.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, je kupujúci oprávnený a zároveň povinný uplatniť si reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Ostatné ustanovenia týkajúce sa doručovania tovaru:

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravcovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní tovaru je kupujúci informovaný e-mailom. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Predávajúci si vyhradzuje právo sledovať všetky zásielky až do ich doručenia – snaží sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

IV. Kúpna cena tovaru a spôsob úhrady kúpnej ceny

Kupujúci má právo (a zároveň povinnosť) uhradiť kúpnu cenu za tovar nasledovnými spôsobmi:

 • platba vopred – t.j. platba na bankový účet predávajúceho vedený v  Tatra banka, a.s., IBAN SK40 1100 0000 0029 4004 1266 Pri výbere tejto možnosti zašle predávajúci zároveň s potvrdením objednávky kupujúcemu prostredníctvom e-mailu faktúru obsahujúcu všetky predísané náležitosti, vrátane tovarových položiek tvoriacich predmet kúpnej zmluvy, fakturačných údajov a bankového spojenia predávajúceho. Tovar bude zo strany predávajúceho expedovaný kupujúcemu po pripísaní fakturovanej sumy na účet predávajúceho. 
 • platba na dobierku – objednaný tovar zašle predávajúci kupujúcemu tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., alebo prostredníctvom vybranej kuriérskej služby. Kúpna cena a cena dopravy/poštovného bude kupujúcim uhradená  pri prevzatí zásielky. Konkrétne možnosti spôsobu realizácie platby (hotovosť, platobná karta, a pod.) ustanovujú Všeobecné obchodné podmienky toho-ktorého dopravcu.
 • platba pri osobom odbere tovaru – v prípade osobného odberu na adrese predávajúceho uhradí kupujúci kúpnu cenu priamo pri odbere tovaru, a to buď v hotovosti, alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu Tatra banky, a.s.

Výber spôsobu úhrady kúpnej ceny si kupujúci určuje pri realizácii objednávky. Predávajúci má právo odoprieť kupujúcemu možnosť úhrady kúpnej ceny platbou na dobierku v prípade, ak tento kupujúci už v minulosti objednával u predávajúceho tovar na dobierku, avšak dobierku bez ďalšieho neprevzal. V takomto prípade bude kupujúci o uplatnení vymieneného práva predávajúceho upovedomený e-mailom, a zároveň mu bude umožnené vykonať plnenie náhradným spôsobom.   

Bezpečnosť pri platbe kartou:

Pri platbe platobnými kartami sa kupujúci nemusí obávať zneužitia. Predávajúci využíva preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D Secure, podporovanú kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sú šifrované. Pre zvýšenie rýchlosti platobnej operácie sa nešifrujú všeobecné informácie nepodliehajúce utajeniu (t.j. informácie o jednotlivých položkách tovaru).

V. Zodpovednosť za vady tovaru, záruka a reklamácia

Predávajúci prikladá k objednanému tovaru daňový doklad a záručný list. Ak nie je dohodnuté alebo právnymi predpismi ustanovené inak, záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dátumom uvedeným na daňovom doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).

Reklamačný poriadok:

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môže kupujúci zvoliť dve možnosti:

1/ Zaslať výrobok na adresu – EBI, s.r.o., Nezábudková 24, Bratislava 821 01.  Preprava je hradená stranou kupujúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodávke. K tovaru kupujúci povinný priložiť doklad o kúpe, a zásielku zabaliť tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov alebo samotného tovaru. Vrátenie tovaru na dobierku predávajúci neakceptuje – v takom prípade nebude tovar prevzatý.

2/ Doniesť tovar pre účely reklamačného konania osobne, na adresu EBI, s.r.o., Nezábudková 24, Bratislava 821 01. Kupujúci je povinný doniesť tovar kompletný, (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ho kupujúci prevzal.

Vybavenie reklamácie:

Ihneď po obdržaní tovaru vystaví predávajúci kupujúcemu reklamačný protokol. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený, alebo bude vrátená kúpna cena toaru. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal (daňový doklad, paragón, záručný list a iné). Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, než je zákonná záruka, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, prípadne SMS.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania (t.j. odo dňa, kedy predávajúci prijal tovar na reklamáciu). V osobitných prípadoch môže byť táto lehota predĺžená; o predĺžení lehoty je predávajúci povinný včas upovedomiť kupujúceho, spolu s dôvodom predĺženia lehoty a oznámením dodatočnej lehoty na vybavenie reklamácie.

V prípade opodstatnených reklamácií má kupujúci právo na bezodplatné odstránenie vád tovaru. V prípade, ak odstránenie vád tovaru nie je dobre možné, má kupujúci právo na výmenu tovaru toho istého druhu a rovnakých parametrov i úžitkových vlastností. Pokiaľ nie je možná ani výmena vadného tovaru za bezvadný, má kupujúci právo na vrátenie kúpnej ceny. V prípade vád, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Konečný spôsob vysporiadania záväzkových právnych vzťahov z kúpnej zmluvy a ich urovnanie titulom dôvodnej reklamácie je na posúdení predávajúceho. 

VI. Rozpor s kúpnou zmluvou

Tovar v rozpore s kúpnou zmluvou je taký tovar, ktorý síce nemá vady, avšak nezhoduje sa s tovarom, ktorý si kupujúci objednal (napr. veľkosťou, farbou, materiálom, prevedením, dizajnom, a pod.). V prípade, ak tovar dodaný kupujúcemu nie je v zhode so zmluvou, má kupujúci právo na splnenie záväzku predávajúceho zo zmluvy výmenou veci za tovar, ktorý si objednal. V prípade, ak výmena tovaru nie je možná, má kupujúci právo na vrátenie kúpnej ceny. 

To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 

VII. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (v danom prípade prostreníctvom internetového obchodu), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Táto 14-dňová lehota je lehotou prekluzívnou, tzn., že  odstúpenie od zmluvy je účinné, ak je predávajúcemu doručené najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpenie od zmluvy musí byť realizované výlučne v písomnej forme a doručené na adresu predávajúceho: EBI, s.r.o., Nezábudkova 24, Bratislava, spolu s tovarom zabaleným v originálnom balení a vrátane všetkého príslušenstva k tovaru. 

V prípade nákupu viacerých položiek alebo viacerých druhov tovarov má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy len sčasti – t.j. len v rozsahu jednej alebo viacerých (nie však všetkých) tovarových položiek. Ustanovenia týkajúce sa odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku platia rovnako čo do lehoty, formy a spôsobu odstúpenia od zmluvy.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na náhradu škody oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny môže predávajúci naviac započítať aj svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Predávajúci má voči kupujúcemu rovnako nárok na započítanie náhrady škody oproti kúpnej cene podľa predchádzajúceho odseku aj v prípade, ak po odstúpení od zmluvy a vátení tovaru vykazuje tovar známky používania/použitia, alebo nesprávnej manipulácie, ak bol vrátený znečistený, ak bol vrátený bez príslušenstva, ak bol úplne alebo čiastočne znehodnotený, alebo ak bol vrátený v akomkoľvek inom než pôvodnom stave, ktorým došlo k zníženiu hodnoty tovaru.      

Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá v prípade zmlúv:

 • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
 • na dodávku novín, periodík a časopisov,
 • na tovar, ktorý bol kupujúcemu/spotrebiteľovi dodaný ako výsledok spočívajúci v hre alebo lotérii.
 • na tovar, ktorý bol kupujúcemu/spotrebiteľovi dodaný titulom vernostných, množstevných či iných odmien a bonusov poskytovaných zo strany predávajúcim vybraným zákazníkom 

VIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci nezodpovedá za prípadnú ujmu kupujúceho spôsobenú nesprávnym vyplnením registračných údajov alebo nesprávne uvedenými údajmi v objednávke. Kupujúci je po vyplnení objednávkového / registračného formulára vo vlastnom záujme povinný opätovne si skontrolovať všetky uvádzané údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefonického kontaktu. V prípade nemožnosti spätného kontaktu v dôsledku nesprávne vyplnených údajov si predávajúci vyhradzuje právo neakceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy a objednávku jednostranne stornovať. To platí i v prípade, ak sa kupujúci (z vyššie uvedených dôvodov) o storne objednávky nedozvie.

Návrhy kúpnych zmlúv a kúpne zmluvy sú predávajúcim archivované, a to aj v prípade ich splnenia alebo zániku. Prístup k archivovaným údajom má výlučne predávajúci, ktorý sa zaväzuje nesprístupniť tieto údaje tretím osobám (s výnimkou zákonnej povinnosti sprístupnenia podľa osobitných právnych predpisov).  

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2019 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu realizácie objednávky.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš www.supershoes.sk